Tids- og aktivitetsplan 

For at nå målene for øget genanvendelse i planperioden, er det nødvendigt at indføre nye indsamlingsordninger og gennemføre oplysningskampagner. Tids- og aktivitetsplanen giver et samlet overblik over de initiativer, som Vesthimmerlands Kommune vil gennemføre i planperioden på affaldshåndteringsområdet.

 
 
DeponiKon2
 

Vesthimmerlands Kommune vil gennemføre en række initiativer i planperioden. Initiativerne skal medvirke til at nå de fastsatte mål.

 

Initiativ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
Dagrenovation  
Iværksætte henteordning for genanvendelige fraktioner x x (x)  
Informationskampagne i forbindelse med henteordning for genanvendelige fraktioner x x x x x x x x  
Om nødvendigt iværksætte henteordning for organisk affald (x) (x)  
Informationskampagne i forbindelse med mulig henteordning for organisk affald (x) (x)  
Oplysningskampagne, Papir x x x x x x x x  
Oplysningskampagne, Batterier x x x x x x  
Bygge- og anlægsaffald  
Vurdere af fraktioner for mulig oprykning i affaldshierarkiet x x x x x x x x x x  x
Information om håndtering af PCB-, Bly- og Asbest-holdigt affald. x  
Genbrugspladser  
Kortlægning af genbrugspladsernes behov så de er tidssvarende, brugervenlige og funktionelle x x x  
Undersøgelse af sammensætningen af affald til deponi. x x  
Informationskampagne om udsortering af affald til forbrænding og deponi. x x x x x x  
Slam  
Undersøgelse af muligheder for at nedbringe indholdet af tungmetaller i slam fra slammineraliseringsanlæg. x
 
RamEplan ver. 1.04    Plan ver. 4 - offentliggjort