Modtage- og behandlingsanlæg 

Vesthimmerlands Kommune har indgået aftale med en række modtage- og behandlingsanlæg for at sikre korrekt håndtering af affald fra Vesthimmerlands Kommune.

 
 
Deponi Ravnshoej
 

Renovest

Renovest I/S står for indsamling af dagrenovation, storskrald og papir ved husstandene og driver Vesthimmerlands Kommunes genbrugspladser.

Renovest I/S er et interesseselskab med en bestyrelse bestående af politikere fra de fire interessekommuner, hvori Vesthimmerlands Kommune indgår. Renovest I/S driver et kommunalt behandlingsanlæg for genanvendelige fraktioner og et kontrolleret deponi. Vedligeholdelse og drift af disse anlæg ligger udelukkende hos Renovest I/S.

Vesthimmerlands kommune leverer deponiaffald på Renovest I/S. Kapaciteten på det nuværende deponiafsnit  er opbrugt ca. den 31. december 2014. Det betyder, at Renovest I/S skal have en miljøgodkendelse til nye deponeringsenheder for at der kan deponeres efter 31. december 2014. Alternativt skal det deponeringsegnede affald sendes til et af de øvrige deponier i Nordjylland. Vesthimmerlands Kommune har som målsætning at fastholde en egen deponimulighed og kun om nødvendigt indgå aftaler med omkringliggende deponier.

I den nærmeste fremtid må det også forventes, at de øvrige interessentkommuner trækker sig ud af Renovest I/S. Det betyder, at der skal laves en ny selskabskonstruktion. Denne konstruktion kendes ikke endnu.   

 

Aars Varmeværk

Brændbart affald sendes til forbrænding på Aars Varmeværk og bliver til varme og strøm.

I 2013 behandlede Aars Varmeværk 49.071 tons brændbart affald, herunder dagrenovation. Aars Varmeværk har en kapacitet til at brænde 52.000 tons om året. Vedligeholdelse og drift af værket ligger udelukkende hos Aars Varmeværk. 

Aftalen med levering af brændbart affald fra Vesthimmerlands Kommune til Aars Varmeværk udløber den 31. december 2015. Vesthimmerlands Kommune har som målsætning af fastholde en egen forbrændingsmulighed og kun om nødvendig indgå aftaler med omkringlæggende værker.

 

Genbrugspladser

Vesthimmerlands Kommune råder over 4 genbrugspladser, og det er kommunens målsætning at kortlægge genbrugspladsernes behov, således at de er tidsvarende, brugervenlige og funktionelle.

 

Storskralds- og papirindsamlingsordning

Renovest I/S driver en indsamlingsordning for hhv. papir og storskrald fra private husstande. Ved implenentering af en ny indsamlingsordning for genanvendeligt husholdningsaffald ved private husstande må det formodes, at de to nuværende ordninger ændrer karakter. Vesthimmerlands Kommune vil dog bestræbe sig på at yde borgerne en god service med hensyn til storskrald også fremover.

 

Andre anlæg

Affald fra Vesthimmerlands Kommune sendes til behandling på en række anlæg, som er beskrevet under afsnittet: Affaldsanlæg.

 
RamEplan ver. 1.04    Plan ver. 4 - offentliggjort