Miljøvurdering 

Affaldsplanen er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer. En screening har afklaret, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering, da planen ikke medfører væsentlige, negative miljøpåvirkninger. De mulige, væsentlige miljøpåvirkninger er positive. Planens foranstaltninger vurderes desuden at være i overensstemmelse med affaldshierarkiet.

 
 
Kabler
 

Affaldsplanen er omfattet af § 3 i bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 936 af 03/07/2013), og kan derfor være omfattet af kravet om udarbejdelse af en miljøvurdering af planen. Hvis affaldsplanen fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser til anlæg, der er opført på bekendtgørelsens bilag 3 eller 4 - eller kan påvirke internationale naturbeskyttelsesområder væsentligt - skal affaldsplanen miljøvurderes efter bestemmelserne i bekendtgørelsen.

Affaldsplanen for Vesthimmerlands Kommune fastlægger ikke rammer for anlæg eller anlægstillladelser, og er således ikke obligatorisk omfattet af kravet om miljøvurdering. Der er gennemført en miljøscreening af affaldsplanen med henblik på at afklare, om planen har en væsentlig indvirkning på miljøet, og dermed er omfattet af krav om en decideret miljøvurdering.

Affaldsplanen fastlægger anvendelsen for mindre områder på lokalt plan og vurderes derfor at være omfattet af lovens §3, stk. 2. Dette medfører, at der kun skal gennemføres en miljøvurdering, hvis det må antages, at planen kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Til afklaring heraf gennemføres der en screening efter reglerne i bekendtgørelsens §4 og bilag 2.  

Konklusionen af screeningen er, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering, da planen ikke medfører væsentlige, negative miljøpåvirkninger. De mulige, væsentlige miljøpåvirkninger er positive.

Affaldshierarki

Ifølge affaldsbekendtgørelsen skal der foretages en vurdering af, i hvilket omfang de af planen omfattede foranstaltninger er i overensstemmelse med affaldshierarkiet og bidrager til at forebygge eller mindske de negative følger af affaldshåndteringen.

Affaldshierarki:

1. Forebyggelse med henblik på genbrug
2. Genanvendelse
3. Anden nyttiggørelse
4. Bortskaffelse

De i planen omfattede foranstaltninger er beskrevet som de initiativer, Vesthimmerland Kommune vil iværksætte i planperioden. Initiativerne skal alle have til formål at rykke affald fra henholdsvis Anden nyttiggørelse og Bortskaffelse til Genanvendelse og vurderes derfor at være i overensstemmelse med affaldshierarkiet og bidrage til at forebygge eller mindske de negative følger af affaldshåndteringen.

 
RamEplan ver. 1.04    Plan ver. 4 - offentliggjort