Affaldet skal håndteres anderledes i fremtiden 

For at nå de fastsatte mål er det nødvendigt at gennemgå affaldsfraktionerne og optimere på indsamlingsordningerne for i sidste ende at kunne øge genanvendelsen.

 
 
Renovationsbil1
 

Affaldshåndtering fremover

Affald fra husholdninger opdeles i genanvendeligt husholdningsaffald, dagrenovation, storskrald, bygge- og anlægsaffald og haveaffald. 

 

Genanvendeligt husholdningsaffald

Genanvendeligt husholdningsaffald er hovedsageligt papir, pap, emballageaffald, batterier og lignende småt affald, som indsamles via glasigloer, genbrugspladser eller som husstandsindsamlinger.

 

Dagrenovation

Dagrenovation består hovedsageligt af køkkenaffald, hygiejneaffald og mindre mængder af kasserede materialer, der typisk frembringes af private husholdninger, herunder madaffald og restaffald i form af kartoner til mælk, juice og lignende, snavset papir, pap og plast m.v., og som ikke er omfattet af andre ordninger. Dagrenovation indsamles via dagrenovationsordningen.

 

Storskrald

Storskrald er stort affald og genanvendelige materialer fra private husstande. Storskrald indsamles gennem en storskraldsordning og via genbrugspladserne. 

 

Bygge- og anlægsaffald

Bygge- og anlægsaffald forekommer i forbindelse med nybyggeri, renovering og nedrivning og indsamles via genbrugspladserne.

 

Haveaffald

Haveaffald består af grene, blade, græs, rødder m.v. fra beskæring og klipning af havearealer ved private husholdninger, institutioner, erhvervsvirksomheder m.fl. Derudover stammer affaldet fra offentlig beplantning (have- og parkanlæg, vejrabatter m.m.), samt kirkegårde.

 

Slam

Slam består af den rest der kommer fra renseanlæg og spildevandsbehandling. Størstedelen af slam fra renseanlæg stammer fra husholdningers spildevand. Materialet er rigt på næringsstoffer og kan derfor med fordel genanvendes ved spredning på landbrugsjorde.

 

Affaldshåndteringen af de enkelte fraktioner

I afsnittene herunder beskrives, hvorledes de enkelte affaldsfraktioner håndteres nu og i fremtiden. Der redegøres for de indsamlede mængder i 2013, hvorledes affaldsfraktionen hidtil er behandlet og hvorledes fraktionen vil blive håndteret i fremtiden. Den fremtidige håndtering tager afsæt i de opstillede mål for hver affaldsfraktion med tilhørende initiativer for at nå målene.

 
RamEplan ver. 1.04    Plan ver. 4 - offentliggjort