Affaldsplan 2015-2026 

Denne affaldsplan/ressourceplan udgør Vesthimmerlands Kommunes samlede plan for håndtering af husholdningernes og de kommunale institutioners affald i perioden 2015-2026. Planen udstikker mål for genanvendelse af affald.

 
 
Mors22
 

Planen er godkendt af Vesthimmerlands Kommunes Byråd 30. april 2015

 

Læsevejledning

Afsnittet Planen kort fortalt indeholder et kort resume af affaldsplanen.

Under Affaldsfraktioner beskrives, hvordan de enkelte affaldsfraktioner indsamles, og hvordan affaldsfraktionen nyttigøres eller bortskaffes, samt mængden i år 2013. Findes der specifikke mål og initiativer for den pågældende affaldsfraktion, beskrives disse også her.

I afsnittet Status, målsætninger og initiativer beskrives de opnåede resultater i kommunen i 2013 (kortlægningsåret) og data sættes i forhold til de nationale målsætninger på affaldsområdet. Afsnittet indeholder således en samlet opgørelse over affaldsmængderne i kommunen på tværs af affaldsfraktionerne, samt Kommunens mål for planperioden og hvilke initiativer der iværksættes for at nå målene.

Under Fremskrivning af affaldsmængder beskrives den forventede udvikling i affaldsmængderne i kommunen.

Afsnittet Den langsigtede plan indeholder Kommunens overordnede plan for affaldsområdet for årene 2021 til 2026.

I afsnittene økonomi og Tids- og aktivitetsplan beskrives henholdsvis de økonomiske konsekvenser af affaldsplanen og hvornår de i affaldsplanen beskrevne initiativer iværksættes.

Under Organisation og struktur beskrives, hvorledes kommunen har valgt at organisere sig indenfor affaldsområdet.

Afsnittet Miljøvurdering af affaldsplanen indeholder den lovpligtige miljøscreening af affaldsplanen efter lov om miljøvurdering af planer og programmer, samt vurdering af planens overensstemmelse med affaldshierakiet.

 

Grafer

Affaldsplanens grafer genereres på baggrund af faktuelle data for affaldshåndteringen i Vesthimmerlands Kommune. Graferne illustrerer enten mængder i ton eller procentvise fordelinger af affaldet fordelt på affaldstyper. Derudover illustrerer en række af graferne den sparede mængde CO2 ved genanvendelse og/eller forbrænding. Disse grafer viser den sparede mængde CO2 i forhold til ikke at gøre andet end at deponere affaldet. Reduktionen fremstilles som negative værdier.

 

Definitioner

I affaldsplanen anvendes en række ord for affaldstyper, der er karakteristiske for affaldsplanlægningen. For at undgå unødig forvirring gøres her kort rede for de mest brugte ord.

Affaldsfraktion: Underopdeling af affald efter materiale, sammensætning og oprindelse, f.eks. papir, glas, træ, m.m.

Dagrenovation: Den del af husholdningsaffaldet som er tilbage, når det genanvendelige husholdningsaffald, storskrald og haveaffald er sorteret fra. Dagrenovation er f.eks. madaffald, uhygiejnisk affald og restaffald såsom mælkekartoner og snavset papir, pap og plast.

Organisk affald: Organisk affald er madaffald (f.eks. ben, skind, madrester, fedt osv.) og grønt restaffald (f.eks. skræller, frugt og grønt, visne blomster osv.) fra husholdninger.

Storskrald: Affald fra husstande der størrelsemæssigt ikke kan komme ned i en skraldepose, herunder f.eks. cykler, papkasser, farligt affald, træ, elektronik, tøj, møbler, køleskabe m.m.

Bygge- og anlægsaffald: Affald fra nedriving og ombygninger.

Energiudnyttelse: Udnyttelse af energien i affaldet ved forbrænding.

Genanvendelse: Enhver nyttiggørelse, hvor affaldet genbruges direkte, genanvendes (bruges til produktion af det samme produkt) eller anvendes til anden endelig materialenyttiggørelse (bruges til produktion af andre produkter end det oprindelige).

Genanvendeligt husholdningsaffald: Den del af husholdningeaffaldet som skal sorteres fra til genanvendelse, f.eks. papir-, pap-, plast, metal, batterier, glas.

Haveaffald: Affald fra haver i form af træ, grene, blade, græs, rødder og stød. Haveaffald komposteres og den jord som fremkommer bruges igen i haver eller til anlægsformål (genanvendelse).

Husholdningsaffald: Affald frembragt af husholdninger. Husholdningsaffald dækker genanvendeligt husholdningsaffald, dagrenovation, og storskrald (excl. haveaffald). 

 
RamEplan ver. 1.04    Plan ver. 4 - offentliggjort