Kun svag stigning i affaldsmængderne forventes 

Udviklingen i den samlede affaldsmængde har betydning for kommunens affaldssystem. Ændringer i affaldsmængden i en periode stiller krav til de modtage- og behandlingsanlæg, som kommunen benytter. Det er derfor vigtigt for kommunen at forholder sig til den forventede udvikling i affaldsmængderne.

 
 
AffaldsforbrændingGrab
 

Mængden af affald per husholdning i Vesthimmerlands Kommune forventes at falde i planperioden. Dette skyldes dels en øget fokus på madspild og genbrug/genanvendelse, dels bedre teknologi til at mindske emballagemængderne. Mængden per husstand stemmer overens med de mængder man ser i andre kommuner, som også forventes at falde i planperioden, da der fra kommunernes og fra statens side gøres en indsats for at holde affaldsmængderne nede.

Samtidig forventes der i Vesthimmerlands Kommune, et fald i befolkningstallet på 3 % i frem mod 2026.

Samlet set vil der i Vesthimmerlands Kommune være et fald i mængden af affald frem mod 2026. Fremskrivningen af affaldsmængderne kan ses på nedenstående graf.

 

Erhvervsaffald

Planlægning af affaldshåndteringen for genanvendeligt erhvervsaffald ligger udenfor Vesthimmerlands Kommunes regi og indgår derfor ikke som en væsentlig del af affaldsplanen. Vesthimmerlands Kommune fører de lovpligtige miljøtilsyn med erhvervsvirksomhederne i kommunen og sikrer herved, at erhvervsvirksomhederne i kommunen opfylder affaldsplanens generelle målsætninger i forhold til genbrug og genanvendelse.


Vesthimmerlands Kommune har desuden pligt til at sikre, at der er den nødvendige kapacitet på forbrændings- og deponeringsanlæg, så erhvervsvirksomheder i kommunen kan komme af med det affald, der ikke kan genanvendes. Vesthimmerlands Kommune forventer ikke at ændringerne af erhvervsarealerne får væsentlig indflydelse på erhvervsaffaldsmængden i planperioden.

 
RamEplan ver. 1.04    Plan ver. 4 - offentliggjort